Thomson’s Gazelle - Gazella Thomsoni

Peoria Zoo

Peoria Zoo